Smartare medarbetare med hälsofrämjande insatser


Varför ska arbetsgivaren satsa på sina anställdas välmående?
Om arbetsgivare satsade mer på hälsofrämjande insatser för sina medarbetare, skulle det öka produktiviteten i bolagen. Det skulle också öka medarbetarnas kreativitet avsevärt.

Media flödar av forskningsrapporter och studier kring hälsa och välmående där inte minst Anders Hansens samlade forskning tydligt klargjorde sambandet mellan hälsa och ökade kognitiva förmågor. I praktiken är alltså hälsosamma och välmående medarbetare "smartare” och mer produktiva.

Översatt till näringslivet handlar det om att skapa en attraktiv arbetsplats som attraherar och behåller talanger och som kan leda till ökad grad av innovationskraft och högre effektivitet förutom mer friska och välmående medarbetare.


Frågan kvarstår då bara, HUR gör man som arbetsgivare?

Första steget är att få koll på nuläget. Hur mår organisationen och hur mår medarbetarna?

GAP-analys

Gap- analys brukar beskrivas som ett verktyg för att identifiera gapet, eller skillnaden mellan nuläge och det önskade läget. Och det är med utgångspunkt i den skillnaden som organisationen behöver ta fram den strategi som ska leda dem till det önskade läget (bild nedan).

Därefter handlar det om att löpande följa upp och justera insatserna så de styr mot målen.

Formulera interventioner

Utifrån GAP analysen skapas en strategisk plan med olika nyckelsteg och hälsofrämjande åtgärder eller så kallade interventioner för att gå mot det önskade läget.


GAP analyzispng


 

Interventionerna ska anpassas utifrån just er organisations nulägesanalys och önskade läge/mål. Det handlar både om att ge kunskap om och motivera medarbetarna till olika livsstilsfaktorer. Exempel är regelbunden rörelse, bra kost och sömn samt inte minst att hantera stress. Detta förutsätter i sin tur kunskap och insatser från framförallt mellancheferna, och att strategin är förankrad i ledningen som också måste vara förebilder i detta.

 

En förändringsresa som behöver tid

Det handlar självklart om en förändringsresa att gå från nuläge till önskat läge, vilket tar tid, varför det är viktigt att se det som en strategi, vilken som helst, exempelvis en IT-strategi.

healthy-workplace-cartoonjpg

En av utmaningarna är att få den delen av organisationens medarbetare som behöver det bäst att ”kliva på tåget”. Detta återspeglas i ett hälsofrämjande ledarskap och olika motivationsfaktorer som exempelvis motiverande samtal och coachsamtal. Genom att låta detta bli en naturlig del i organisationen och se det som en långsiktig en investering, med hög ROI, kommer detta leda till bättre nyckeltal inom allt från employeer branding till frisktal, ökad produktivitet och kreativitet.  En positiv effekt är förstås också lägre sjukskrivningskostnader


Läs mer under avsnittet Strategisk hälsa och sedan finns en färskt affärserbjudande under Affärserbjudande Hälsa